Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek watergevoelige openruimtegebieden

Gepubliceerd op  ma 30 jul 2018
Van 30 juli tot en met 30 augustus organiseert het departement Leefmilieu, Natuur en Energie een openbaar onderzoek over watergevoelige openruimtegebieden in Vlaanderen.

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. 

De nota ligt van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver. U kan de kennisgeving ook raadplegen via www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. PL0256 of op de website van de initiatiefnemer www.integraalwaterbeleid.be.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met 30 augustus 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of digitaal indienen via www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota

Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.

Meer info: 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Milieueffectrapportagebeheer

Plan-PL0256, mer@vlaanderen.be