Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2018/166ME - Bekendmaking melding voor het plaatsen van een droogzuiging - Hertstraat 10 - Toon Mariën

Gepubliceerd op  ma 30 jul 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 23 juli 2018 akte werd genomen van de melding ingediend door het plaatsen van een droogzuiging, Hertstraat 10 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 5 juli 2018.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Hertstraat 10 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 1, sectie A, perceel 11/H2.

Het betreft het plaatsen van een droogzuiging.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid+eenheid
 53.2.2°a) bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen:] > [53.2.2° - gelegen in een ander gebied dan de gebieden, vermeld in punt 1°,   tot 30.000 m³/jaar

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden gedurende de periode van 3 augustus 2018 tot en met 2 september 2018 op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11.