Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Mededeling AWV over Project-MER doortrekking R6

Gepubliceerd op  wo 10 jun 2020
Tijdens een infovergadering voor de omwonenden stelde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op 9 juni de eerste versie van het project-milieueffectenrapport (project-MER) voor over de doortrekking van de R6 tussen Mechelsesteenweg en Putsesteenweg. Na afloop verstuurde AWV hierover een persbericht.

Hieronder leest u het volledige persbericht dat het Agentschap Wegen en Verkeer uitstuurde.

Voorlopige resultaten milieueffectenonderzoek voor nieuwe omgevingsvergunning R6 tussen Mechelsesteenweg en Putsesteenweg voorgesteld

De doortrekking van de R6 tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden voldoet aan de doelstellingen van het project. Dat blijkt uit de eerste versie van het project-milieueffectenrapport (project-MER). Wel blijkt uit het onderzoek dat er verspreid langs de R6 bijkomende geluids- en groenschermen nodig zijn om de negatieve effecten op het omgevingsgeluid en de luchtkwaliteit voor de woningen in de directe omgeving van de weg te milderen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) moet een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen voor het nieuwe stuk van de R6 tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg (N15). Dit stuk van de ring rond Mechelen is al enkele jaren in gebruik, maar de bouwvergunning werd in 2015 vernietigd. In het kader van de nieuwe vergunningsaanvraag moet er ook een nieuw project-milieueffectenrapport (project-MER) worden opgesteld.

Milieueffectenonderzoek bijna afgerond

AWV stelde het studiebureau Antea aan om deze opdracht uit te voeren. De MER-deskundigen van dat studiebureau onderzoeken in het project-MER de effecten van de doortrekking van de R6 op mens en milieu. Het onderzoek gebeurt op basis van het aanmeldingsdossier dat is ingediend in juni 2019 en het zogenaamd scopingsadvies van de dienst MER van september 2019. Hierin zijn ook bijkomende onderzoeksvragen en aandachtspunten van bewoners opgenomen naar aanleiding van een openbaar onderzoek in juni 2019.

Ondertussen hebben de onderzoekers hun werk bijna afgerond. Ze hebben de nodige data verzameld op het gebied van onder andere verkeer, geluid en luchtkwaliteit en de huidige situatie vergeleken met een R6 zonder doortrekking. De conclusies zijn opgenomen in de eerste versie van het project-MER, dat momenteel ter nazicht ligt bij het team MER en de adviesinstanties. De voorlopige resultaten werden gisterenavond ook toegelicht aan belanghebbenden en omwonenden in een informele dialoogsessie.

+ voor mobiliteit - voor geluid en lucht

Uit de milieueffectenstudie blijkt dat de doelstellingen van de doorgetrokken R6 worden gehaald, namelijk de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in de regio verbeteren, zonder de bereikbaarheid van Mechelen en omgeving in het gedrang te brengen. Hoewel het project-MER nog niet volledig is afgerond, kunnen we uit de resultaten toch al voorzichtig concluderen dat het project vele voordelen heeft op mobiliteitsvlak. Daarnaast toont de studie echter ook enkele negatieve effecten op het vlak van geluid en lucht voor de woningen het dichtst bij de nieuwe weg. De precieze impact is volledig becijferd en in kaart gebracht. De studie stelt daarom een pakket aan milderende maatregelen voor:

  • het plaatsen van ca. 2 km aan geluidschermen op verschillende locaties tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg,
  • het plaatsen van groenschermen op 5 locaties,
  • 3.161m² bijkomende boscompensatie,
  • enkele aanpassingen aan de waterafvoer ter hoogte van Heivelden.

De voorgestelde maatregelen zijn de minimumvereisten die in het project-MER worden voorgesteld. Op basis van de reacties van omwonenden en de inbreng van de adviesinstanties zal onderzocht worden om deze milderende maatregelen eventueel nog te optimaliseren.

Hoe gaat het nu verder?

Nadat alle instanties hun adviezen hebben gegeven, wordt het ontwerp-project-MER gefinaliseerd. Definitieve conclusies worden dan ook pas in de zomer verwacht. Op basis daarvan zal AWV de nodige technische plannen voor de overeengekomen milderende maatregelen opmaken om in het najaar een aanvraag voor omgevingsvergunning in te dienen. Van zodra er een duidelijk beeld is van de uit te voeren maatregelen zullen de nodige middelen voorzien worden voor een zo snel mogelijke uitvoering op het terrein. Dat hangt af van het verdere verloop van de procedure en is ten snelste in 2021 mogelijk.