Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/102/ME - Bekendmaking melding voor het regulariseren van een berging, de aanleg van een tuinterras en het verkrijgen van een exploitatie vergunning - Stationsstraat 2 - Jan Rappoort

Gepubliceerd op  do 11 apr 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 15 april 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door Jan Rappoort, Stationsstraat 2 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 27 maart 2019.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Stationsstraat 2 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 1, sectie A, perceel 507E.

Het betreft het regulariseren van een berging, de aanleg van een tuinterras en het verkrijgen van een exploitatie vergunning.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid+eenheid
 45.4.d) verkooppunten van producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte), alsook de aan die verkoopspunten verbonden uitsnijderijen]  1.500 kg/ jaar
 3.4.1°a) Het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit, met een debiet: 0.2 m³/uur

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 25 april 2019 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.