Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/131ME - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bronbemaling- Liesesteenweg 86-88 - Patrick Chamizo

Gepubliceerd op  di 07 mei 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 6 mei 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door Patrick Chamizo, Liersesteenweg 88 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 17 april 2019.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Liersesteenweg 86, Liersesteenweg 88 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 2, sectie D, perceel 676H7, 676Y7.

Het betreft het plaatsen van een bronbemaling. 

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid+eenheid
 53.2.2°a) Winning van grondwater gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° met een netto opgepomt debiet van 6.048 m³/jaar. 6.048.0 m³/jaar

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 17 mei 2019 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11