Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/303/ME - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bronbemaling - Molenvelden 12 - Jan Bogaerts

Gepubliceerd op  di 24 sep 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 23 september 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door Jan Bogaerts, Stationsstraat 267 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 5 september 2019.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Molenvelden 12 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 1, sectie E, perceel 451M2.

Het betreft het plaatsen van een bronbemaling.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
53.2.2°a) Bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen: gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1 met een netto opgepompt debiet van 240 m³/dag (10 m³/uur) en een netto jaardebiet van 14.400 m³. 14.400m³/jaar

 

3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 4 oktober 2019 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11