Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV2019/241 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het herbouwen van een zonevreemde woning op een gewijzigde plaats na sloping van de bestaande constructies-Klemlei 12-Jeroen Olbrechts en Magali Slaets

Gepubliceerd op  vr 15 nov 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 7 oktober 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Jeroen Olbrechts en Magali Slaets met als adres Bosstraat 96 te 2861 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 12 juli 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Klemlei 12-Erfstraat te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie B, perceel 442D, 442F, 445B, 451B.

Het betreft het herbouwen van een zonevreemde woning op een gewijzigde plaats na sloping van de bestaande constructies.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan: 

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
53.2.2°a) Het plaatsen van een bronbemaling. 28800 m³/jaar 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 16 november 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.