Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/181 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het exploiteren van brouwerij Cloet-Duffelsesteenweg 53A-Brouwerij Cloet

Gepubliceerd op  do 21 nov 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 12 november 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Brouwerij Cloet met als adres Duffelsesteenweg 55A bus 001 te 2860 Sint-Katelijne-Waver..

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 23 mei 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Duffelsesteenweg 53A te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie A, perceel 477G2.

Het betreft het exploiteren van brouwerij Cloet.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
3.4.1°a) lozen van kuiswater brouwerij, koelwater en sanitair afvalwater 0.5 m³/uur 3
16.3.1.1° behandelen van gassen: persluchtcompressor en koelwaterunit en frigo 5.0 kW 3
10.1.1°b) brouwketel- moutmolen-bierpompen-roerwerken-verlichting- klein handwerktuigen werkplaats 27.0 kW 3
17.4. opslagplaatsen kuisproducten-ontsmettingsmiddel voor voedingsindustrie 75.0 liter 3
53.8.1°b) boorput nodig voor goede kwaliteit van brouwwater 50.0 m³/jaar 2
17.1.2.2.1° propaan gas tank voor verwarming lokaal 1750.0 liter 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 22 november 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.