Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/305 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de warmtekrachtkoppeling-Heivelden 33-Paul Geerts

Gepubliceerd op  ma 13 jan 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 13 januari 2020 een gedeeltelijke vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Paul Geerts met als adres Heivelden 33 te 2861 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 6 september 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heivelden 33 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie E, perceel 21M, 21P.

Het betreft het vernieuwen van de warmtekrachtkoppeling.

 
 
Rubriek: Aard: Omschrijving: Aantal + eenheid: Klasse:
3.4.1.a Nieuw Lozen van bedrijfsafvalwater 0,11m³/u 3
6.4.1 Verandering Opslag van 1.200l smeerolie en 600l afvalolie 1.800l 3
12.1.1.2.b Ongewijzigd WKK en noodstroomgroep 821kVA 2
12.2.1 Ongewijzigd Transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.000kVA 3
15.1.1 Ongewijzigd Het stallen van voertuigen, andere dan personenwagens 4 voertuigen 3
17.3.3.2.b CLP-aanpassing Opslag van oxiderende stoffen: 2.190kg magnesiumnitraat , 369kg ammoniumnitraat en 1.200kg kaliumnitraat 3.759kg 2
17.3.4.2.b CLP-aanpassing Opslag van bijtende stoffen 6.756kg 2
17.3.5.2.b CLP-aanpassing Opslag van giftige stoffen: salpeterzuur 423kg 2
17.3.6.2.b CLP-aanpassing Opslag van schadelijke stoffen: 6.000kg kalksalpeter en 333kg waterstofperoxide 6.333kg 2
17.3.2.1.1.2 Verandering en CLP-aanpassing Opslag van 20.750kg mazout 20.750kg 2
17.4 Ongewijzigd Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (fytoproducten) 90l 3
31.1.2.b Ongewijzigd bestaande WKK en noodstroomgroep 979kW 2
43.1.2.b Verandering Stookinstallatie van 1.047kW op gas, ongewijzigd en stookinstallatie van 3.488kW wijziging brandstof van zware stookolie naar lichte stookolie 4.535kW 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 14 januari 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.