Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/252 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het regulariseren van technische aanhorigheden bij een bestaand tuinbouwbedrijf-Bergstraat 78-Deweja nv

Gepubliceerd op  ma 23 dec 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 16 december 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door DEWEJA nv met als adres Bergstraat 78 te 2861 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 23 juli 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bergstraat 78 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie E, perceel 149D, 162L, 162N, 162P.

Het betreft het regulariseren van technische aanhorigheden van een bestaand tuinbouwbedrijf.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan: 

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
31.1.2°b) Uitbreiding met nieuwe WKK van 3.438 kW 3885

kW

2
29.5.2.1°b) 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander gebied dan industriegebied 10 kW 3
43.1.2°b) meer dan 500 kW tot en met 5000 kW, als het een inrichting betreft als vermeld in 1°, c) 4100

kW

2
6.4.1° Uitbreiding met 500 liter + aanpassing rubriek aan CLP 2500 liter 3
16.3.1.1° [16. - Behandelen van gassen] > [16.3. - inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen - ontspannen):] > [16.3.1. - koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van:] > [16.3.1.1° - 5 kW tot en met 200 kW] 40 kW 3
15.1.1° Uitbreiding met 10 stuks 15 3
17.3.2.1.1.2° Vermindering met 1.000 liter + aanpassing rubriek aan CLP 68 ton 2
12.2.1° 100 kVA tot en met 1.000 kVA 625

kVA

3
12.1.1.2°b) meer dan 200 kVA tot en met 10.000 kVA als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt

Gebruik WKK van 532 kVA (425 kW) als noodstroomgenerator

Uitbreiding met nieuwe WKK van 1.902 kVA (1.521 kW)

2434.0 kVA 2
12.3.2° vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW

Uitbreiding met 4 kW

15 kW 3
17.4. opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l 5000 liter 3
28.1.f)1° meer dan 20 ton tot en met 100 ton 25 ton 3
17.3.4.2°b) Vermindering met 3.000 kg + aanpassing rubriek aan CLP 7 ton 2
3.4.1°a) Lozen van bedrijfsafvalwater via een KWS scheider + coalescentiefilter met een debiet van 0,2 m³/u;  1 m³/dag en 100 m³/jaar 0.2 m³/uur 3
12.2.2° Transformator 2.000 kVA 2000

kVA

2

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 24 december 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.