Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/331 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het vervangen van een warmtekrachtkoppeling en het regulariseren van een noodstroomgroep, lozen bedrijfsafvalwater en opslag producten-Bergstraat zn-Jozef De Weerdt

Gepubliceerd op  ma 30 dec 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 23 december 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Jozef De Weerdt met als adres Bergstraat 43A te 2861 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 27 september 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bergstraat ZN te 2860 sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie D, perceel 481Y, 481Z.

Het betreft het vervangen van een warmtekrachtkoppeling en het regulariseren van een noodstroomgroep, lozen bedrijfsafvalwater en opslag producten.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan: 

 
Rubriek: Aard: Omschrijving: Aantal + eenheid: Klasse:
3.4.1.a Verandering Lozen van bedrijfsafvalwater Uitbreiding met 0,02m³/u tot 0,11m³/u 3
6.4.1 CLP-aanpassing Opslag van 1.200l smeerolie en 600l afvalolie 1.800l 3
6.5.1 CLP-aanpassing 1 verdeelslang horende bij de opslag van 2.200l mazout 1 verdeelslang 3
12.1.1.2.b Verandering 1 WKK met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 1.074kVA en een noodstroomgroep met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 20kVA Uitbreiding met 294kVA 1.094kVA 2
12.2.1 Ongewijzigd 1 transformator met een individueel nominal vermogen van 1.000kVA 3
15.1.1 Onveranderd Het stallen van 4 voertuigen, andere dan personenwagens 4 3
17.3.2.1.1.2 CLP-aanpassing Opslag van 33.200kg petroleum en 1.826kg mazout 35.026kg 2
31.1.2.b Verandering WKK met een total nominal thermisch vermogen van 2.497kW en een noodstroomgroep met een total nominal thermisch vermogen van 44kW 2.541kW 2
43.1.2.b Onveranderd 1 stookinstallatie op aardgas van 2.900kW en 1 stookinstallatie op petroleum van 1.965kW 4.865kW 2
53.3 Onveranderd Drainage 13.000m² 3

 Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

 De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 31 december 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

 Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

 Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

 U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.