Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/327 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande hoogspanningscabine en verhardingen, het bouwen van een meergezinswoning met artsenpraktijk en een nieuwe hoogspanningscabine - Mechelsesteenweg 5-7- J.M.I. nv

Gepubliceerd op  ma 13 jan 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 13 januari 2020 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door J.M.I. nv, met als adres Dreefvelden 15 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 25 september 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Mechelsesteenweg 5, Mechelsesteenweg 7 te 2860 sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie B, perceel 597E, 599P.

Het betreft het slopen van de bestaande hoogspanningscabine en verhardingen, het bouwen van een meergezinswoning met artsenpraktijk en een nieuwe hoogspanningscabine.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
12.2.1° 12.2.1° - 100 kVA tot en met 1.000 kVA

aanvraag van   hoogspanningscabine (publiek) van 630 kVA

630.0 kVA 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 24 januari 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.