Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/406 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het wijzigen van een exploitatievergunning voor tankstation Maes-Berlaarbaan 504

Gepubliceerd op  do 13 feb 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat de gewestelijke omgevingsambtenaar in zitting van 30 januari 2020 een vergunning heeft verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door nv Etablissementen J.Maes & Zonen, met als adres Reedonk 12 te 2880 Bornem.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 14 november 2019.

De aanvraag  heeft betrekking op een terrein met als ligging Berlaarbaan 504 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12027, sectie B, perceel 239G.

Het betreft het wijzigen van een exploitatievergunning voor tankstation Maes.

 De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

 
Rubriek: Aard: Omschrijving: Aantal + eenheid: Klasse:
3.4.1.a Ongewijzigd Lozen van bedrijfsafvalwater via een KWS 0,008m³/u 3
6.5.2 Ongewijzigd Brandstofverdeelinstallatie met 12 verdeelslangen 12 verdeelslangen 2
16.4.1 Ongewijzigd LPG-pomp met 1 verdeelslang 1 verdeelslang 1
17.1.2.1.1 Ongewijzigd Opslag van propaan/butaan in verplaatsbare recipiënten 1.000l 3
17.1.2.2.2 Verandering Ondergrondse opslag van LPG 9.800l 2
17.3.2.1.1.2 Ongewijzigd Opslag van diesel in een ondergrondse, dubbelwandige, gecompartimenteerde tank 39,48ton 2
17.3.2.2.2.b Ongewijzigd Opslag van benzine in een ondergrondse, dubbelwandige, gecompartimenteerde tank 18,53ton 2
17.4 Ongewijzigd Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 200l 3

De gewestelijke omgevingsambtenaar heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 14 februari 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

 Beroepsmogelijkheden

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: