Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/089/ME - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het aanvragen van een bronbemaling - Vossevelden 10, Vossevelden 11, Vossevelden 13, Vossevelden 16 - A.G.B.b. BVBA

Gepubliceerd op  do 02 apr 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 6 april 2020 akte werd genomen van de melding ingediend door A.G.B.b. BVBA, Hoge Mauw 1510 te 2370 Arendonk.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 24 maart 2020.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Vossevelden 10, Vossevelden 11, Vossevelden 13, Vossevelden 16 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12035, sectie A, perceel 477R2, 478/03D, 479M, 479P, 479R, 479T, 479W, 480A2, 480C2, 480K, 480W, 480X, 481_, 486T, 487S2, 487T2, 487V2, 488M2, 557B, 558D, 558E, 558F, 559A.

Het betreft het plaatsen van een bronbemaling.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
53.2.2°b)1° Bronbemaling gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1, met een netto opgepomt debiet van 35.328 m³/jaar en wordt beperkt tot maximaal vier meter onder het maaiveld 35.328m³/jaar 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 17 april 2020 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11

Wegens de Coronacrisis werden er maatregelen genomen inzake de duurtijd van lopende openbare onderzoeken. U kan deze informatie hier nalezen.