Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/415 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bestaand tuinbouwbedrijf en het plaatsen van een nieuwe warmtekrachtkoppeling-Klemlei 9,10,11,12-Olbrechts bvba

Gepubliceerd op  wo 06 mei 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat de deputatie van de provincie Antwerpen in zitting van 9 april 2020 een vergunning heeft verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Olbrechts bvba met als adres Klemlei 9 te 2861 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 22 november 2019.

De aanvraag  heeft betrekking op een terrein met als ligging Klemlei 9,10,11,12 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12027, sectie B, perceel 441_, 442D, 442F, 444_, 445B, 457L, 81B, 82D2, 82Z.

Het betreft het uitbreiden van het bestaand tuinbouwbedrijf en het plaatsen van een nieuwe warmtekrachtkoppeling.

Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:
Rubriek: Aard: Omschrijving: Aantal + eenheid: Klasse:
3.4.2 Nieuw Het lozen van bedrijfsafvalwater 3,60m³/u 2
6.4.1 Verandering De opslag van 5.500l  en 5.000l smeerolie en 2.500l en 3.000l afvalolie en CLP-aanpassing. 16.000l: 5.500l en 5.000l smeerolie;  2.500l en 3.000l afvalolie 3
6.5.1 Verandering 1 verdeelslang blijft behouden, CLP-aanpassing 1 verdeelslang horende bij de opslag van 3.000l mazout 3
12.1.1.2.b Verandering WKK’s en noodstroomgroep met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 4.618kVA: 1.127kVA, 625kVA en 2.812kVA (WKK’s) en 54kVA (noodstroomgroep) 2
12.2.2 Verandering transformatoren met respectievelijk een individueel nominaal vermogen van 2.500kVA, 3.500kVA en 1.500kVA 2
12.3.2 Nieuw 21 acculaders met een geïnstalleerd totaal vermogen van 15,75kW 3
15.1.1 Verandering het stallen van voertuigen 25 voertuigen 3
17.1.2.1.1 Nieuw Opslag van 5x 200l ethyleen 1.000l 3
17.3.2.1.1.1.b Verandering Opslag van mazout, CLP-aanpassing 2.490kg 3
17.3.3.2.b Verandering Opslag van oxiderende stoffen: 1.000l ammoniumnitraat en 1.000l magnesiumsulfaat, CLP-aanpassing 3.180kg 2
17.3.4.2.b Verandering Opslag van bijtende stoffen: 7.500l calciumnitraat, 250l ijzer, 25g mangaansulfaat, 1.500l zwavelzuur, 25 kg zin ken 2 x 1.000l waterstofperoxide, CLP-aanpassing 15.594kg 2
17.3.6.2.b Verandering Opslag van schadelijke stoffen: 1.000l ammoniumnitraat, 25kg borax, 25kg kopersulfaat, 1.500l zwavelzuur, 25kg zink en 2 x 1.000l waterstofperoxide, CLP-aanpassing 17.019kg 2
19.6.2.a Nieuw Opslag van houten paletten in een lokaal 57,60m³ 3
28.4.c.1 Nieuw Opslag van meststoffen 15m³ 3
31.1.3 Verandering 3 WKK’s en een noodstroomgroep met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van  10.552kW 1
43.1.2.a Verandering 1 stookinstallatie op aardgas met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 4.650kW 2
53.8.1 Verandering grondwaterwinning met een diepte van 70m met een debiet van 930m³/jaar 2

De provinciale omgevingsambtenaar heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 7 mei 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.