Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/334 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoren, een technisch gebouw, laadkades en infrastructuurwerken-Hoveniersstraat 45-Belorta cvba

Gepubliceerd op  do 18 jun 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 8 juni 2020 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Belorta cvba met als adres Mechelsesteenweg 120 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 30 september 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoveniersstraat 45 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 404A, 405T, 406M, 408B2, 408W.

Het betreft het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoren, een technisch gebouw, laadkades en infrastructuurwerken.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
23.3.1°a) meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal

Kunststofbakjes en kunststoffolie

15.0 ton 3
12.2.1° 100 kVA tot en met 1.000 kVA

1 stuks trafo in het technisch gebouw

800.0 kVA 3
3.6.1. voor de behandeling van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar

IBA voor 20 personen

en KWZI voor 60 personen

1100.0 m³/jaar 3
16.3.1.2° Compressoren koelinstallatie= 2 x 90 kW = 180 kW

Luchtcompressoren = 44,3 kW

Warmtepompen = 79 kW

303.3 kW 2
15.1.2° meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 3, 73°, van de spoorcodex van 30 augustus 2013 zijn

Aandocken van vrachtwagens

27.0 aantal voertuigen 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 19 juni 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.