Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/122 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het regulariseren van het vermogen van de warmtekrachtkoppeling WKK2 - Duffelsesteenweg 101 - Proefstation voor Groenteteelt VZW

Gepubliceerd op  di 23 jun 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 29 juni 2020 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Proefstation voor Groenteteelt VZW, met als adres Duffelsesteenweg 101 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 29 april 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Duffelsesteenweg 101 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie A, perceel 465A, 466B, 469C.

Het betreft het regulariseren van het vermogen van de warmtekrachtkoppeling WKK2.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
17.3.8.1° Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu 0.42 ton 3
3.4.1°a) Lozen van bedrijfsafvalwater 0.5 m³/uur 3
3.6.1. Lozen van huishoudelijk afvalwater 1.800 m³/jaar 3
6.4.1° Opslag van smeer- en afvalolie 7.000 l 3
17.3.6.2°b) Opslag van schadelijke vloeistoffen: - 2.460 kg ammoniumnitraat - 2.650 kg calciumchloride - 4.500 kg calsal - 4.410 kg kaliloog - 2.920 kg magnesiumnitraat - 272 kg waterstofperoxide 17,212 ton 2
12.1.1.2°b) Opwekking elektrische energie door warmtekrachtkoppeling (1 van 2 reeds geïnstalleerde) 1.347 kVA 2
24.4. Laboratoria waar geen afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt 3 laboratoria 3
6.5.1° 1 verdeelslang horende bij de opslag van 3.200 l rode diesel 1 verdeelslang 3
17.4. Opslag van fytoproducten in kleine verpakkingen 363 l 3
43.1.2°a) Stookinstallatie op aardgas  2.907 kW 2
31.1.2°b) Opwekking thermische energie door warmtekrachtkoppeling (1 van 2 reeds geïnstalleerde) 3.238 kW 2
12.3.2° 12 acculaders 16.79 kW 3
53.8.1°a) Grondwaterwinning 3.100 m³/jaar 3
12.2.2° Transformatoren 2.400 kVA 2
53.3. Drainage onder de proefvelden, de serre en de parking 1 drainage 3
15.1.1° Stallen van voertuigen die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 3, 73°, van de spoorcodex van 30 augustus 2013 zijn 12 voertuigen 3
16.3.2°a) Koelinstallatie 188 kW 3
17.1.2.2.2° Opslag van 5.000 l CO2 in 2 houders van 2.500 l 5.000 l 2
17.1.2.1.1° Opslag van 400 l ethyleen in 8 flessen van 50 l 400 l 3
17.3.5.1°b) Opslag giftige stoffen 200 kg 3
17.3.3.2°b) Opslag oxiderende stoffen 2,71 ton 2
17.3.2.1.1.1°b) Opslag van gevaarlijke producten/brandstoffen 7,4285 ton 3
17.3.4.2°b) Opslag van bijtende stoffen 17,428 ton 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 10 juli 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.