Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/099 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het uitbreiden van volle grond groenteteelt met teeltbedden, het plaatsen van 2 tunnelserres, het vergroten van een foliebassin, en het aanleggen van interne wegenis en parkeerplaatsen-Muilshoek zn

Gepubliceerd op  do 23 jul 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 13 juli 2020 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Proefstation voor Groenteteelt VZW met als adres Duffelsesteenweg 101 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 6 april 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Muilshoek zn te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie B, perceel 204T, 204V, 204W, 205K, 207B, 208B.

Het betreft het uitbreiden van volle grond groenteteelt met teeltbedden, het plaatsen van 2 tunnelserres, het vergroten van een foliebassin, en het aanleggen van interne wegenis en parkeerplaatsen.

Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:
Rubrieknummer Omschrijving Aantal + eenheid: Klasse
43.1.1°b) Stookinstallaties (3) op aardgas met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 314 kW 314 kW 3
16.3.2.a Koelcellen met een totaal geïnstaleerd vermogen van 8 kW 8 kW 3
53.3. Drainage van gronden 40200 m² 3
53.8.1°a) Grondwaterwinning met een gemiddelde diepte van 90 cm en met een debiet van 4.525 m³/jaar 4525 m³ 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 24 juli 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.