Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/132 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad-Muilshoek 39-Leo Wayaffe

Gepubliceerd op  do 10 sep 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 31 augustus 2020 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Leo Wayaffe met als adres Muilshoek 39 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 13 mei 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Muilshoek 39 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie B, perceel 243G, 243T.

Het betreft het aanleggen van een zwembad.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:
Rubriek: Aard: Omschrijving: Aantal + eenheid: Klasse:
53.2.2°a) Nieuw / Tijdelijk Bronbemaling 20m³/u (10 dagen) 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 11 september 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.