Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/385 - Bekendmaking omgevingsvergunning het verbouwen van een vrijstaande woning en het bouwen van een magazijn-Bergstraat 4-Stephanie Peeters en Kevin Lettanie

Gepubliceerd op  do 15 apr 2021

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 6 april 2021 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Stephanie Peeters en Kevin Lettanie.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 31 december 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bergstraat 4 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie D, perceel 439E2, 439N2.

Het betreft het verbouwen van een vrijstaande woning en het bouwen van een magazijn.

De vergunning omvat: stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 16 april 2021 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.