Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Omgevingsmelding: Bronbemaling

Een bronbemaling is het proces waarbij grondwater opgepompt wordt en via een leiding of darm wordt afgevoerd en heeft tot doel om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Het verlagen van de grondwaterspiegel is onder andere nodig voor het aanleggen van een bouwput, het leggen van leidingen, het bouwen van kelders,... maar in onze omgeving vaak ook voor het aanleggen van een zwembad of -vijver.

De eenvoudige bronbemaling is bijna altijd een tijdelijke omgevingsvergunning klasse 3. Deze dient gemeld te worden via het omgevingsloket.

Meer info over de aan te vragen inrichting of exploitatie is terug te vinden in Bijlage 1. Indelingslijst van VLAREM II onder Rubriek 53. Winning van grondwater. https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator 

Als de melding voldoet, zal er binnen de 20 dagen door de gemeente akte genomen worden en na het uithangen van de bekendmaking en het volgen van de opgelegde maatregelen kunnen de werken starten.

Voor wie

De exploitant is de persoon of firma die de bemaling uitvoert.
Als de bemaling door een firma wordt uitgevoerd, kan je best vragen of zij de melding indienen! Extra info is ook te vinden op Grondwater in de bouw - home.

Dat is ook gewoon via het omgevingsloket, zij zijn namelijk beter op de hoogte van de gevraagde gegevens.

Voorwaarden

Gegevens die zeker niet mogen ontbreken bij de melding zijn onder andere:

- een plan van de situatie (waar komen de pomp en de pompputten op het perceel en naar waar gaat de afvoer)

- wat zal het debiet van de bemaling zijn (uur/dag/jaar)

- hoelang zal de bemaling duren (in dagen)

- motivering van de aangevraagde hoeveelheden

- wat is de watervoerende laag (https://www.vlaanderen.be/datavindplaats/catalogus/grondwaterkwetsbaarheidskaart-de-watervoerende-laag) 

- waar wenst u te lozen *

- de beoogde grondwaterverlaging

- bepaling zettingsrisico

- welke maatregelen worden er getroffen om overlast te vermijden

- de vmm-tool te gebruiken en bij te voegen


Veel gegevens kan je invullen via het verplichte addendum R53 dat je bij een aanvraag zal zien.

Voor de berekening (motivering) van de bemaling kan de nieuwe Rekentool van de vmm gebruikt worden.

Reglement

* In eerste instantie moet er steeds ingezet worden op het beperken van het opgepompte debiet. Pomp niet meer grondwater op dan strikt noodzakelijk voor de uit te voeren werken.

Het water wordt best in de directe omgeving terug geïnfiltreerd om de impact op de omgeving zo klein mogelijk te houden. Is dat niet mogelijk, wordt er gekeken of het water hergebruikt kan worden bij andere toepassingen. Pas als laatste optie mag het water geloosd worden.

Als het water toch geloosd moet worden, moet er gekeken en gemotiveerd worden waar en hoe dit kan gebeuren. De voorkeur hierbij gaat naar plaatsen waar het water op natuurlijke wijze kan infiltreren, namelijk infiltratie- of wachtbekken, vijvers, open velden,...

Een volgende optie is om het water te lozen in een waterloop, dit kan een baangracht, beek of rivier ed. zijn. Het water zal dan nog in beperkte mate infiltreren, maar zal voornamelijk verder weg stromen.

Pas als allerlaatste optie mag er geloosd worden op de riolering. Indien er een gescheiden riolering aanwezig is, dient de lozing te gebeuren in de RWA (regenwaterafvoer).

Let op: Vaak moet er nog toestemming gevraagd worden aan eigenaars of bevoegde instanties waar de bemaling met lozing plaatsvindt. Denk hierbij onder meer aan eigenaars van percelen waarover de afvoer of infiltratie loopt, in bepaalde gevallen van lozing op de riolering aan Aquafin, voor inname openbare weg aan de gemeente.

Volumes hoger dan 10 m³ per uur mogen niet geloosd worden in openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de exploitant van deze installatie.

Meer info

Voor gronden die (potentieel) vervuild zijn dienen extra maatregelen genomen te worden om de verspreiding van de vervuiling te voorkomen. 

Bronbemalingen moeten steeds aangevraagd worden via het omgevingsloket. Voor bemalingen van minder dan 30.000m³ per jaar en gelegen buiten een beschermd duingebied, groengebied, natuurontwikkelingsgebied, parkgebied of bosgebied, volstaat een melding (omgevingsvergunning, milieu klasse 3).

Deel deze pagina