Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/346 - Geleeg 13 - Maud Van de Veken

Gepubliceerd op  vr 15 nov 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Maud Van de Veken, Geleeg 13 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Geleeg 13 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie B, perceel 10Z, 7F2.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een hobby paardenstal met bijhorende verhardingen en mestput.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

28.2.c)1°

Reden openbaar onderzoek:

aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

In de voorschriften van het RUP zonevreemde woningen staat onder artikel 2.2 dat vrijstaande bijgebouwen een maximale vloeroppervlakte mogen hebben van 40m² en onder artikel 2.2.2 staat dat verhardingen een oppervlakte van maximaal 80m² mogen hebben per goed uitgezonderd de strikt noodzakelijke toegangen.

In het ontwerp wordt een stal voorzien van +-180m² en worden er verhardingen voorzien >80m² per goed.

De aanvraag ligt van 15 november 2019 tot en met 14 december 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.