Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/049 - Lombaardstraat 59-Wouter Van Tricht en Lien Rosiers

Gepubliceerd op  do 26 mrt 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Wouter Van Tricht en Lien Rosiers, Dijkje 1 bus 3 te 2500 Lier, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Lombaardstraat 59 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie B, perceel 762G2, 762M, 762P, 762Z.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een halfopen eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

In de voorschriften van het Rup zonevreemde woningen zone voor centraal deelgebied staat bij artikel 3.2.2 dat de aanleg voor verhardingen (voortuin) wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke toegangen en opritten tot de woning.

In het ontwerp van de aanvraag is een extra parkeerplaats gevraagd in de voortuin die niet strikt noodzakelijk is.

 Artikel 83 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning:

Als de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, vraagt het bevoegde bestuur met een beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen. Deze eigenaars moeten hun standpunt bezorgen binnen een vervaltermijn van dertig dagen die ingaat de dag na ontvangst van de vraag van het bevoegde bestuur. De beslissing over een dergelijke aanvraag moet een verwijzing naar het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen bevatten en de wijze hoe hiermee is omgegaan.

De aanvraag ligt van 26 maart 2020 tot en met 24 april 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.