Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2018/198/ME - Bekendmaking melding voor het bronbemalen van een bouwput - Vermeulenstraat 19 - Joris Lambrechts

Gepubliceerd op  do 06 sep 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 10 september 2018 akte werd genomen van de melding ingediend door Joris Lambrechts, Scheldeplein 1 te 2800 Mechelen.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 17 augustus 2018.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Vermeulenstraat 19 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 2, sectie D, perceel 828R2.

Het betreft het melden van een bronbemaling.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubriek:

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid+eenheid
 53.2.2°a) 53.2.2°a) Bronbemaling met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, gelegen in een ander gebied dan de gebieden, vermeld in punt 1°, met een netto opgepompt debiet 2.500 m3 per jaar] 2.500 m³/jaar

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden gedurende de periode van 21 september 2018 tot en met 20 oktober 2018 op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11

Deze bekendmaking werd aangeplakt op 20 september 2018 en dient minstens 30 dagen aangeplakt te blijven.