Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2018/253 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het plaatsen van een warmtekrachtkoppeling in een bestaand serrebedrijf - Slameuterstraat 12 - BVBA Marc Verbruggen

Gepubliceerd op  di 08 mei 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 24 december 2018 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door BVBA Marc Verbruggen, met als adres Slameuterstraat 12 te 2861 Sint-Katelijne-Waver. 

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 24 oktober 2018. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Slameuterstraat 12 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  afdeling 12027, sectie D, perceel 290N, 369E, 370L. 

Het betreft het plaatsen van een warmtekrachtkoppeling in een bestaand serrebedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
3.4.1°a) [3. - Afvalwater en koelwater] > Lozing van 0,03 m³/uur bedrijfsafvalwater 0.03 m³/uur

 

3
6.4.1° [6. - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen] > [6.4. - opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van:] > [6.4.1° - 200 l tot en met 50.000 l uitgezonderd de gezamenlijke opslag van minder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige brandstoffen bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt]

=> Regularisatie conform CLP-verordening en opslag van:

-              200 L smeerolie

-              100 L afvalolie

-              48.000 L zware stookolie

48300 liter

 

3
6.5.1° [6. - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen] > [6.5.1° - inrichtingen met maximaal 2 verdeelslangen]

=> Regularisatie conform CLP-verordening

1 verdeelslang

 

3
12.1.1.1°b) [12. - Elektriciteit] > [12.1. - elektriciteitsproductie - => Warmtekrachkoppeling (WKK) met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 200 kVA 200 kVA

 

3
12.2.1° [12. - Elektriciteit] > [12.2. - transformatoren

=> Transformator me een individueel nominaal vermogen van 250 kVA

250 kVA

 

3
15.1.1° [15. - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen] > 15.1.1° - 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens zijn 7

 

3
17.3.2.1.1.1°b) [17. - Gevaarlijke stoffen] > [17.3. - opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17.1, 17.4 en rubriek 48] > [17.3.2. - brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 ()] > [17.3.2.1. - ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3] > [17.3.2.1.1. - gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt >= 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van:] > [17.3.2.1.1.1° - ] > [17.3.2.1.1.1°b) - 100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan de inrichtingen, vermeld in punt a]

=> Regularisatie conform CLP-verordening en opslag van:

-              2.075 kg (2.500 L) mazout

-              2.905 kg (3.500 L) petroleum

4.98 ton

 

3
19.6.2°c) [19. - hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten):] > [19.6. - opslagplaatsen van hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48 en rubriek 19.8, met een capaciteit van:] > => Regularisatie conform Vlarem-indelingslijst naar rubriek 19.6.2.c 500 m³

 

2
31.1.1°b) [31. - Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines)] > [=> Warmtekrachtkoppeling (WKK) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 500 kW 500 kW

 

3
43.1.2°b) [43. - Stookinstallaties] > [43.1. - het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van:] > [43.1.2° - ] > [43.1.2°b) - meer dan 500 kW tot en met 5000 kW, als het een inrichting betreft als vermeld in 1°, c)] 3639 kW

 

2
53.8.1°a) [53. - Winning van grondwater (De hierna vermelde debieten betreffen de totale capaciteit van alle grondwaterwinningen die samen met andere inrichtingen als een geheel moet worden beschouwd overeenkomstig de definitie van milieutechnische eenheid, vermeld in artikel 1.1.2 van dit besluit.)] > [53.8. - andere boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning dan de boringen, vermeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, waarvan:] > [53.8.1° - het totaal opgepompte debiet kleiner is dan of gelijk is aan 5000 m³ per jaar en] > [53.8.1°a) - alle putten een diepte hebben die kleiner is dan of gelijk is aan het locatiespecifieke dieptecriterium, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit]

=> Regularisatie conform Vlarem indelingslijst naar rubriek 53.8.1.a

450 m³/jaar

 

3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 4 januari 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking. 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.