Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2018/267 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het uitvoeren van een bronbemaling - Abdijstraat 8 - Werner Goormans en Catharina Cornelis

Gepubliceerd op  di 08 mei 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 25 februari 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Werner Goormans en Catharina Cornelis, met als adres Strijbroek 2 te 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 9 november 2018. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Abdijstraat 8 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12035, sectie E, perceel 20D2. 

Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het uitvoeren van een bronbemaling.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Hoeveelheid Klasse
53.2.2°a) Winning van grondwater-bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen met een netto opgepompt debiet van 10800m³/jaar.Bronbemaling gedurende 45 dagen max. en op een maximale diepte van 3.55m 10800 m³/jaar 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 8 maart 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking. 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.