Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2018/321 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het uitbreiden van stallen, aanleggen van een paardenpiste en verhardingen in functie van een nieuwe manege - Waverstraat - Fourel bvba

Gepubliceerd op  do 16 mei 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 6 mei 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Fourel bvba, met als adres Waverstraat 42 te 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 28 december 2018. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Waverstraat te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  afdeling 12035, sectie B, perceel 567D.

Het betreft het uitbreiden van stallen, aanleggen van een paardenpiste en verhardingen in functie van een nieuwe manege

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
28.2.c)1° [28. - Mest of meststoffen] > [28.2. - opslagplaats van dierlijke mest, waaronder verstaan wordt door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen of een mengsel van strooisel en door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen, ongeacht of het vee wordt geweid of op intensieve veehouderij wordt gehouden, alsook de natuurlijke afvalstoffen van visteeltbedrijven:] > [28.2.c) - in een agrarisch gebied:] > [28.2.c)1° - van 10 m³ tot en met 5000 m³]

opslag van 60 m³ vaste mest en 3 + 5 m³ opvang sappen mestvaalt en wasplaats paarden

68 m³

 

3
32.4. [32. - Ontspanningsinrichtingen en schietstanden] > [32.4. - rijscholen, inrichtingen voor ruiter-, draf-, ren- en mensport, inrichtingen voor verhuur en africhting van paarden en andere zadeldieren]

buitenpiste voor de africhting en training van paarden

1 buitenpiste

 

2
9.4.3.a)1° [9. - Dieren] > [9.4. - andere zoogdieren dan de zoogdieren, vermeld in rubriek 9.2.2°, a) en e), 9.6, 9.7, 9.8 en 9.9] > [9.4.3. - grote zoogdieren (paarden en runderachtigen) [inrichting waarin andere grote zoogdieren dan varkens of mestkalveren gefokt of gehouden worden met inbegrip van : - de inrichtingen voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest, afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval / - de inrichtingen voor de compostering van dierlijke mest, afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, met groenafval, afkomstig van de eigen inrichting en van de gronden die bij de inrichting horen]] > [9.4.3.a) - in een ander gebied dan het gebied, vermeld in b) en c):] > [9.4.3.a)1° - met plaatsen voor 5 tot en met 200 gespeende dieren]

stallen voor 13 paarden in recreatiegebied (huisvesting in individuele boxen)

13 plaatsen

 

2
19.6.2°a) [19. - hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten):] > [19.6. - opslagplaatsen van hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48 en rubriek 19.8, met een capaciteit van:] > [19.6.2° - als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander gebied dan industriegebied:] > [19.6.2°a) - meer dan 40 m³ tot en met 200 m³ in een lokaal]

opslag van 178 m³ hooi en stro in loods

178 m³

 

3
15.1.1° [15. - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen] > [15.1. - Al dan niet overdekte andere ruimte dan de ruimte, vermeld in rubriek 15.5 en 19.8, waarin de volgende voertuigen gestald worden:] > [15.1.1° - 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens zijn]

7 voertuigen en of aanhangwagens: tractor, paardentrailers, wiellader, paardenvrachtwagen en wagen en kar

7 voertuigen

 

3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 17 mei 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. 

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking. 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.