Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/012/ME - Bekendmaking melding voor het lozen van afvalwater - Dreefvelden 19 - Kedomi bvba

Gepubliceerd op  do 24 mei 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 28 januari 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door KEDOMI bvba, Ijzerenveld 140A te 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 16 januari 2019. 

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Dreefvelden 19 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12035, sectie B, perceel 596H4, 599P. 

Het betreft het lozen van afvalwater

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken: 

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid+eenheid
 3.4.1°a) 3.4.1°a) - Afvalwater en koelwater - het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit, met een debiet: tot en met 2 m³/h - als het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat.

Wasplaats voor tuinbouwmachines waar max. 4 machines per dag worden gewassen, met een lozingsdebiet van max. 0,2 m³/uur, 0,2 m³/dag en 44 m³/jaar

0.2 m³/uur

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 8 februari 2019 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel 

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing. 

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11