Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/096 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het verder exploiteren van een metaalconstructiebedrijf - Bosstraat 46 - Metaalconstructie Léon Torfs

Gepubliceerd op  do 04 jul 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 24 juni 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Metaalconstructie Léon Torfs, met als adres Bosstraat 46 te 2861 Sint-Katelijne-Waver. 

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 22 maart 2019. 

De aanvraag  heeft betrekking op een terrein met als ligging Bosstraat 46 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  afdeling 12027, sectie B, perceel 494W, 495R. 

Het betreft het verder exploiteren van een metaalconstructiebedrijf. 

De aanvraag omvat: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan: 

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
17.4. Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l]

opslag 80 kg gevaarlijke producten in kleine verpakking

80 liter

 

3
12.3.2° Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 13,8 kW 13.8 kW

 

3
15.1.1° Al dan niet overdekte andere ruimte dan de ruimte, vermeld in rubriek 15.5 en 19.8, waarin  3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens zijn] 5  voertuigen

 

3
29.5.2.2°b Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 152,2kW

Wijziging naar rubriek 29.5.2.2.b en uitbreiding met 25,99 kW

152,2 kW 2
16.3.1.1. Luchtcompressor met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5,15 kW 5,15 kW 3
17.1.2.1.2° Opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke waterinhoud van 3000 L waarvan: 2650 L stikstof, 100 L zuurstof, 150 l argon, 100 L menggas 3000 liter 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 5 juli 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. 

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking. 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.