Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/159 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het plaatsen van een buffertank - Hooghuisweg - Domarco

Gepubliceerd op  di 14 jan 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat de deputatie van de provincie Antwerpen in zitting van 19 december 2019 een vergunning heeft verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door DOMARCO met als adres Hooghuisweg 7 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 7 mei 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hooghuisweg en met als kadastrale ligging: afdeling 12422, sectie D, perceel 454H2.

Het betreft het plaatsen van een buffertank.

De vergunning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De provinciale omgevingsambtenaar heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 15 januari 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: