Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/167 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het implementeren van een glastuinbouwbedrijf en een paardenhouderij - Lombaardstraat 49 en 51 - De Molenkouter bvba

Gepubliceerd op  do 26 sep 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 16 september 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door De Molenkouter bvba, met als adres Kouter 18 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 10 mei 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Lombaardstraat 49 en 51 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 1, sectie B, perceelnummers 741M, 741N, 748E2, 748K2, 748M2, 748N2, 750L.

Het betreft het implementeren van een glastuinbouwbedrijf en een paardenhouderij.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
15.1.1° Al dan niet overdekte ruimte waarin maximaal 10 voertuigen en/of aanhangwagens gestald kunnen worden. 10 voertuigen

 

3
32.4. Binnenpiste, buitenpiste en stapmolen voor de training en africhting van paarden. 3 stuks

 

2
28.2.c)1° Opslagplaats  van 60 m³ dierlijke vaste mest en 5 m³ sapopvang bij de mestvaalt + 10 m³ sapopvang bij de wasplaats van de paarden en gierafvoer stallen. 75 m³

 

3
53.8.1°b) Winning van grondwater met een capaciteit maximaal opgepompt debiet van 250 m³ per jaar en een diepte van 34 meter. 250 m³/jaar

 

2
3.4.1°a) Het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater met een maximum van 400 m³/jaar(de gemiddelde lozing per jaar wordt op slechts 70 m³ geschat). 1 m³/uur

 

3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 27 september 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.