Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/266/ME - Bekendmaking melding voor het uitbaten van het Sint-Michielskasteel - Groenstraat 11 - Creation Company

Gepubliceerd op  do 29 aug 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 19 augustus 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door Creation Company, Groenstraat 11 te 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 6 augustus 2019. 

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Groenstraat 11 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  afdeling 12422, sectie D, perceel 17F. 

Het betreft het uitbaten van het Sint-Michielskasteel. 

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse
45.4.d) Restaurant/brasserie 3
32.2.2° Polyvalente zaal 3
17.4. Opslagplaats voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen voor een maximale opslag van 70 l - Poetsproducten 3
16.3.1.1° Koelinstallaties voor het bewaren van producten en airco-installaties met een totaal vermogen van 19,4 kW 3
15.1.1° Stallen van 3 bestelwagens 3
32.1.1° Feestzalen en andere voor publiek toegankelijke lokalen waar muziek geproduceerd wordt met een maximale geluidsdrukniveau van > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min. 3
12.2.1° Transformator met een vermogen van 250 kVA 3
3.2.2°a) Lozen van huishoudelijk afvalwater: 1.000m³/jaar; het lozingspunt ligt in een collectief geoptimaliseerd gebied (aansluiting op openbaar domein Groenstraat) 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 30 augustus 2019 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel 

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11