Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/270 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 sociale woongelegenheden - Van Reynegomstraat 11-13-15-17 - Peter De Nil

Gepubliceerd op  di 29 okt 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 4 november 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Peter De Nil, met als adres Ankerstraat 113 bus 1A te 9100 Sint-Niklaas.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 12 augustus 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Van Reynegomstraat 11-13-15-17 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 2, sectie D, perceel 746F3, 746T2, 750D2.

Het betreft het bouwen van 8 sociale woongelegenheden.

De vergunning omvat: stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 15 november 2019 een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.