Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/289 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het regulariseren van ingedeelde activiteiten en een parking - Bredeheide 25, Den Rooi 4 - Ruveld bvba en Brovo bvba

Gepubliceerd op  ma 30 dec 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 23 december 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Ruveld bvba en Brovo bvba met als adres Den Rooi 4 te 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 22 augustus 2019. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bredeheide 25, Den Rooi 4 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12035, sectie A, perceel 141R, 142C2, 142S, 150N, 150P. 

Het betreft het regulariseren van ingedeelde activiteiten en een parking. 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek: Aard: Omschrijving: Aantal + eenheid: Klasse:
6.5.1 CLP-aanpassing 1 verdeelslang bij de opslag van 5.000l diesel 1 3
12.2.1 Ongewijzigd 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 160kVA 3
15.1.1 Verandering Uitbreiding van het  stallen van 9 voertuigen met 2 voertuigen, andere dan personenwagens 11 voertuigen: 2 tractoren, 3 oogstmachines, 2 zaaimachines, 4 vrachtwagens. 3
16.3.1.1 Ongewijzigd Koelinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 135kW Ruveld BVBA: 5 x 15kW en 1 x 30kW ;

Brovo BVBA: 1 x 30kW

3
17.1.2.1.2 Nieuw Opslag van 2.640l gassen in verplaatsbare recipiënten 2.240l propaangas, 200l butaan, 50l arcal, 50l argon, 50l zuurstof en 50l acetyleen 2
17.3.2.1.1.1.b CLP-aanpassing en verandering Opslag van 9.005,5 kg brandbare vloeistoffen 3.984kg petroleum, 4.108,5kg diesel en 913kg petroleum 3
17.3.3.1.b Nieuw Opslag van oxiderende stoffen: Multi K 1.000kg 3
17.3.4.2.b Nieuw Opslag van bijtende stoffen 3.300kg 2
17.3.6.1.b Nieuw Opslag van schadelijke stoffen 1.086kg 3
17.4 Nieuw Opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen 5.000kg 3
19.6.2.a Nieuw Opslag van houten paletten in een lokaal 88,32m³ 3
23.3.2.a Nieuw Opslag van voorwerpen uit kunststof 19.020kg 3
43.1.2.a Verandering Verwarmingsinstallaties met een nominaal, thermisch ingangsvermogen van 3.488kW (aardgasketel), uitbreiding met 2 heteluchtbranders van 200kW elk 3.888kW 2
53.8.1.a Nieuw Grondwaterwinning: 2 open vijvers zonder folie 4.000m³/jaar 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 31 december 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. 

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking. 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.