Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/292 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw bestaande uit 2 units met een woongelegenheid in unit 1 en het exploiteren van unit 1 - Dreefvelden 11 - Crusoe pompen bvba

Gepubliceerd op  ma 30 dec 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 23 december 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Crusoe pompen bvba, met als adres Hagelsteinweg 5 te 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 28 augustus 2019. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Dreefvelden 11 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12035, sectie B, perceel 614R3. 

Het betreft het bouwen van een bedrijfsgebouw bestaande uit 2 units met een woongelegenheid in unit 1 en het exploiteren van unit 1. 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek: Aard: Omschrijving: Aantal + eenheid: Klasse:
3.4.1.a Nieuw Lozen bedrijfsafvalwater 0,15m³/u 3
15.1.1 Nieuw Stallen van voertuigen die geen personenwagens zijn: 2 bedrijfswagens en 1 heftruck. 3 voertuigen 3
16.3.1.1 Nieuw Warmtepomp met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 30kW en een luchtcompressor met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1,5kW. 31,5kW 3
17.4 Nieuw Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen: kuisproducten, smeermiddelen en verf. 500l 3

 Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 31 december 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. 

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking. 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.