Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/299- Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van een horecazaak met treinwagon, het kappen van drie bomen, het plaatsen van een tijdelijke tent-Clemenceaustraat 252

Gepubliceerd op  do 28 nov 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 18 november 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Stefonsons bv met als adres Tervuursesteenweg 192 te 2800 Mechelen.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 2 september 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Clemenceaustraat 252 te 2860 sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 146L2, 146M2.

Het betreft het bouwen en exploiteren van een horecazaak met treinwagon, het kappen van drie bomen, het plaatsen van een tijdelijke tent.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan: 

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
32.1.1° feestzalen en andere voor publiek toegankelijke lokalen waar muziek geproduceerd wordt en het maximale geluidsniveau in de inrichting > 85 dB(A) LAeq,15min en <= 95 dB(A) LAeq,15min is

Muziekinstallatie horeca zaak binnen in de gelagzaal

95.0 dB(A)LAeq,15min 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 29 november 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.