Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/307 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het herbouwen van een WKK, het regulariseren van opslag gevaarlijke producten en het verwijderen van een stookinstallatie - Slekhoevevelden 9 - MAVE BVBA

Gepubliceerd op  do 19 dec 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 23 december 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door MAVE BVBA, met als adres Slekhoevevelden 9 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 12 september 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Slekhoevevelden 9 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie A, perceel 115Z, 116E.

Het betreft het herbouwen van een WKK, het regulariseren van opslag gevaarlijke producten en het verwijderen van een stookinstallatie.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
17.3.2.1.1.1°b) 17.3.2.1.1.1°b) - 100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan de inrichtingen, vermeld in punt a

Regularisatie indelingsrubriek conform de CLP-verordening

Opslag ongewijzigd

3.32 ton 3
6.4.1° 6.4.1° - 200 l tot en met 50.000 l  uitgezonderd de gezamenlijke opslag van minder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige brandstoffen bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt

Regularisatie indelingsrubriek conform de CLP-verordening

Regularisatie opslag van afvalolie (600 L) conform de realiteit (1.200 L)

Regularisatie opslag van smeerolie

(1.200 L) conform de realiteit (2.000 L)

Opslag van 150.000 L extra zware olie is niet meer van toepassing

3200.0 liter 3
17.3.3.2°b) 17.3.3.2°b) - meer dan 2 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied

Regularisatie indelingsrubriek conform de CLP-verordening

Regularisatie opslag gevaarlijke producten conform de realiteit

30.0 ton 2
31.1.2°b) 31.1.2°b) - meer dan 500 kW tot en met 5000 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander gebied dan industriegebied

Regularisatie indelingsrubriek conform de VLAREM-wetgeving

Verwijdering van de vergunde WKK met een nominaal vermogen van 1.008 kW

Aanvraag van een nieuwe WKK met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.351 kW

Regularisatie van de noodstroomgroep (22,5 kW – 50%) conform de realiteit (44 kW – 50%)

2395.0 kW 2
43.1.2°a) 43.1.2°a) - meer dan 2000 kW tot en met 5000 kW, als het een inrichting betreft als vermeld in 1°, a) of b)

Regularisatie indelingsrubriek conform de VLAREM-wetgeving

Verwijdering van de vergunde stookinstallatie op stookolie van 2.900 kW

Stookinstallatie op aardgas van 2.093 kW is ongewijzigd

2093.0 kW 2
12.1.1.2°b) 12.1.1.2°b) - meer dan 200 kVA tot en met 10.000 kVA als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt

Regularisatie indelingsrubriek conform de VLAREM-wetgeving

Verwijdering van de vergunde WKK met een elektrisch vermogen van 832 kW

Aanvraag van een nieuwe WKK met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar  vermogen van 1.011 kVA

Regularisatie van de noodstroomgroep (was enkel vergund in rubriek 31) conform de realiteit

1031.0 kVA 2
12.2.2° 12.2.2° - meer dan 1.000 kVA 1200.0 kVA 2
3.4.1°a) 3.4.1°a) - als het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat

Lozing van 0,10 m³/uur bedrijfsafvalwater

0.1 m³/uur 3
17.4. 17.4. - opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l

Opslag van max. 50 kg fytoproducten in kleine verpakkingen

50.0 liter 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 31 december 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.