Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/316 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het veranderen van een milieuvergunning en omvormen tot een omgevingsvergunning-Lombaardstraat 12-H.D.S. Glastuinbouw bvba

Gepubliceerd op  do 12 dec 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat de deputatie van de provincie Antwerpen in zitting van 19 december 2019 een vergunning heeft verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door de H.D.S. Glastuinbouw bvba met als adres Lombaardstraat 12 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 10 september 2019.

De aanvraag  heeft betrekking op een terrein met als ligging Lombaardstraat 12 en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12422, sectie C, perceel 365X, 366A2, 366Y, 381F3, 382B3.

Het betreft het veranderen van een milieuvergunning en omvormen tot een omgevingsvergunning.

De aanvraag omvat volgende ingedeelde inrichting of activiteit:
Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
3.4.1°a)  Verandering naar lozing van bedrijfsafvalwater via KWS en coalescentiefilter in de gracht (0,46m³/u; 4,6m³/dag en 1.768m³/jaar) 0,46m³/u 3
6.4.2°  Verandering naar opslag van 112.200l olie:

Smeerolie: 3.000l, 4.000l, 1.500l

Afvalolie: 1.200l, 1.500l, 1.000l

Extra zware stookolie: 100.000l

112.200l 2
12.1.1.2°b) Verandering naar 3 warmtekrachtkoppelingen met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 4.714 kVA:

2.014kVA, 1.350kVA en 1.350kVA.

Verandering noodstroomgroep met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 69kVA (50%)

4.783kVA 2
12.2.2°  Verandering naar 3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van: 1 x 2.500kVA en 2 x 2.000kVA 6.500kVA 2
15.1.1°  Het stallen van voertuigen en aanhangwagens, die geen personenwagens zijn 5 voertuigen 3
17.3.2.1.1.1°b)  Verandering naar de opslag van 5.628kg mazout:

3.528kg (4.200l) en 2.100kg (2.500l)

5.628kg 3
17.3.4.1.b Opslag van 1.350kg bijtende stoffen: salpeterzuur in verplaatsbare recipiënten 1.350kg 3
17.3.5.2°b) Verandering naar de opslag 1.350kg giftige stoffen: salpeterzuur 1.350kg 2
31.1.3° Verandering naar 3 warmtekrachtkoppelingen met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10.951kW: 4.705kW, 3.123kW en 3.123kW

Verandering noodstroomgroep met een individueel nominaal vermogen van 137,5kW (50%)

11.088,5kW 1
43.1.3° Verandering naar stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van: 3.488kW op extra zware olie, 174kW op mazout , 4.651kW op aardgas 8.313kW 1
53.8.2°  Een grondwaterwinning op een diepte van 80m met een totaal opgepompt debiet van 37,5m³/dag en 10.540 m³/jaar 2

De provinciale omgevingsambtenaar heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 14 januari 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.