Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/332 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het slopen van 2 vrijstaande bijgebouwen en serres en het plaatsen van een nieuwe vrijstaande garage en paardenstal - Krekelenbergweg 6 - Michaël Van Cauwenbergh

Gepubliceerd op  ma 23 dec 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 16 december 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Michaël Van Cauwenbergh, met als adres Krekelenbergweg 6 te 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 27 september 2019. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Krekelenbergweg 6 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12035, sectie A, perceel 408/02R2, 408F3, 408G4, 408V3, 554A. 

Het betreft het slopen van 2 vrijstaande bijgebouwen en serres en het plaatsen van een nieuwe vrijstaande garage en paardenstal. 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
28.2.c)1° Opslag van dierlijk mest 54 m³ 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 24 december 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. 

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking. 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.