Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/333- Bekendmaking omgevingsvergunning voor het verbouwen van een handelshuis en het gedeeltelijk wijzigen van de functie - Steinn bvba - Mechelsesteenweg 275

Gepubliceerd op  ma 20 jan 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 20 januari 2020 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Steinn bvba, met als adres Mechelsesteenweg 275 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 28 september 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Mechelsesteenweg 275 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie C, perceelnummers  157G2 en 157H2.

Het betreft het verbouwen van een handelsruimte en het gedeeltelijk wijzigen van de functie.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
3.6.5. De behandeling van kwikhoudend afvalwater, afkomstig van tandartspraktijken (amalgaamafscheiders)lozen van max. 0.005 m3/u; 0,04 m3/dag; 9 m3/jaar spoelwater van een tandartsenpraktijk 0.005 m3/u 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 31 janauri 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.