Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/335/ME - Bekendmaking melding voor het exploiteren van een garage - Drevendaal 10 - JOST & CIE

Gepubliceerd op  do 24 okt 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 14 oktober 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door JOST & CIE, Quatrième Avenue 66 te 4040 Herstal. 

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 30 september 2019. 

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Drevendaal 10 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  afdeling 12422, sectie D, perceel 238Y. 

Het betreft het exploiteren van een garage. 

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken: 

Rubrieknummer Omschrijving Klasse
15.5. STANDAARDGARAGES EN -CARROSSERIEBEDRIJVEN

Standaardgarages en -carrosseriebedrijven: garage voor het onderhouden van trucks en aanhangwagens

3

 

15.5.1°a) 5 schouwputten, volledig gelegen in industriegebied.
15.5.2°a)2)  lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het onderhoud van de werkplaats via een koolwaterstofafscheider in de openbare riolering met een debiet van max. 0,25 m³/uur.
15.5.2°d) elektrische transformatoren – accumulatoren voor het laden van batterijen, > 10 kW
15.5.2°e) parkeerplaatsen voor motorvoertuigen (al dan niet overdekte ruimten waarin 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens worden gestald die geen personenwagens zijn), 10 parkeerplaatsen
15.5.2°h) luchtcompressor van 11 kW met een reservoir met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 1000 liter + luchtcompressor van 5,5 kW met een reservoir met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 170 liter + airconditioningsinstallatie, 3,2 kW. Totaal 19,7 kW.
15.5.2°j) opslagplaatsen voor oxiderende, bijtende, en schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, op basis van etikettering gekenmerkt door respectievelijk het gevarenpictogram GHS03, GHS05 of GHS07. Bovengrondse opslag van 2x 1.000 liter op een inkuiping. (Antivries + sproeiervloeistof)
15.5.2°k)1) opslagplaatsen voor brandgevaarlijke vloeistoffen, op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02. Bovengrondse opslag van 2x 1.000 liter op een inkuiping. (gasoil + sproeiervloeistof)
15.5.2°l opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen. Bovengrondse opslag van 2x 1000 liter + 7x 200 liter op een inkuiping  (afvalolie/smeerolie)
15.5.2°n)  opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08. Bovengrondse opslag van 1x 1.000 liter op een inkuiping. (antivriesmiddel)
15.5.2°o)  brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeistoffen, zoals vermeld in punt k, 1, bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en), met maximaal 1 verdeelslang
15.5.2°p)  opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen van maximaal 30 liter of 30 kg als de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5000 kg of 5000 liter.  Opslag in kleine verpakkingen van 150 liter/kg (primer, lakken, schilderijen, thinner, roestoplosser)
15.5.2°r)  installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 29,2 kW1
15.5.2°t) vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 20 kW, remregelingsinstallatie met 1 rembank
15.5.2°v)  opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de recipiënten, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 950 liter.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 25 oktober 2019 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel 

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing. 

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11