Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/398 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gascabine en een transformatorcabine-Slameuterstraat 12

Gepubliceerd op  do 09 apr 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 30 maart 2020 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Verbruggen Marc BVBA met als adres Slameuterstraat 12 te 2861 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 3 december 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Slameuterstraat 12 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie D, perceel 370L.

Het betreft het plaatsen van een gascabine en een transformatorcabine.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:
Rubriek: Aard: Omschrijving: Aantal + eenheid: Klasse:
3.4.1.a Verandering Lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 0,08m³/u 3
6.4.1 Verandering Opslag van brandbare vloeistoffen: 1.050l smeerolie en 1.050l afvalolie 2.100l 3
6.5.1 Ongewijzigd Verdeelslang horende bij de opslag van 2.075kg mazout 1 verdeelslang 3
12.1.1.2.b Verandering WKK met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 800kVA 2
12.2.1 Verandering 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.000kVA 3
15.1.1 Ongewijzigd Het stallen van motorvoertuigen die geen personenwagens zijn 7 voertuigen 3
17.3.2.1.1.1.b Ongewijzigd Opslag van 2.075kg (2.500l) mazout en 2.905kg (3.500l) petroleum 4.980kg 3
31.1.2.b Verandering WKK met een totaal nominaal thermisch vermogen van 1.882kW 2
43.1.2.b Verandering Stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch vermogen van 1.802kW (gas) en 9x 93kW CO2 branders 2.639kW 2
         
         

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 10 april 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.

Wegens de Coronacrisis werden er maatregelen genomen inzake de duurtijd van beroepsmogelijkheden. U kan deze informatie hier nalezen.