Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/024 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het exploiteren van een toeleveringsbedrijf voor tuinbouwbenodigdheden - Stationsstraat 228 - Bart De Smet BVBAhet

Gepubliceerd op  do 04 jun 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 8 juni 2020 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Bart De Smet Bvba, met als adres Stationsstraat 228.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 30 januari 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Stationsstraat 228 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie A, perceel 125B6, 125V4, 125W4, 125Z4.

Het betreft het exploiteren van een toeleveringsbedrijf voor tuinbouwbenodigdheden.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
15.1.1° Stallen van 5 motorvoertuigen andere dan personenwagens 5 stuks 3
17.3.3.2°b) Aanvraag van de opslag van 30.580 kg oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen:

-         3.060 kg ammoniumnitraat

-         24.000 kg kaliumnitraat

-         3.520 kg magnesiumnitraat

30.58 ton 2
17.4. Opslag van 1.300 L gevaarlijke producten in verpakkingen van maximaal 30 kg of L 1.300 L 3
17.3.2.1.1.1°b) Opslag van 1.666 kg (2.000 L) mazout 1.666 ton 3
23.3.2°a) Opslag van 15 ton kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen 15 ton 3
17.3.6.2°b) Aanvraag van de opslag van 54.778 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen waarvan:

- 3.060 kg Ammoniumnitraat

- 1.850 kg Calciumchloride

- 15.000 kg Calciumnitraat

- 24.000 kg Kalksalpeter

- 250 kg Kopersulfaat

- 6.300 kg Salpeterzuur

- 4.068 kg Waterstofperoxide

- 250 kg Zinksulfaat

54.778 ton 2
17.3.7.1°b) Aanvraag van de opslag van 500 kg vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid waarvan:

-              250 kg Natriumboraat

-              250 kg Mangaansulfaat

0.5 ton 3
17.3.4.2°b) Aanvraag van de opslag van 66.308 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen

waarvan

- 15.000 kg Calciumnitraat

- 24.000 kg Kalksalpeter

- 600 kg Fosforzuur

- 3.840 kg Ijzer

- 12.000 kg Kaliumsulfaat

- 250 kg Mangaansulfaat

- 6.300 kg Salpeterzuur

- 4.068 kg Waterstofperoxide

- 250 kg Zinksulfaat

66.308 ton 2
17.3.8.1° Aanvraag van de opslag van 750 kg vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu waarvan

-              250 kg Kopersulfaat

-              250 kg Mangaansulfaat

-              250 kg Zinksulfaat

0.75 ton 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 19 juni 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.