Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/071 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het veranderen van het lozingspunt van de kistenwasserij - Kempenarestraat 51A, 51B, 53, 54, 54A, 64 en Mechelsesteenweg 120 - Belorta CVBA

Gepubliceerd op  do 09 jul 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat de deputatie van de provincie Antwerpen in zitting van  2 juli 2020 een vergunning heeft verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Belorta CVBA met als adres Mechelsesteenweg 120 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 11 februari 2020.

De aanvraag  heeft betrekking op een terrein met als ligging Kempenarestraat 51A, 51B, 53, 54, 54A, 64 en Mechelsesteenweg 120 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12035, sectie B, perceel 57E, 79V en Afdeling 12422, sectie D, perceel 375M, 389F2.

Het betreft het veranderen van het lozingspunt van de kistenwasserij.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:*
Rubriek: Aard: Omschrijving: Aantal + eenheid: Klasse:
17.3.8.2° Nieuw Opslag van 18 ton DM Cid in een bovengrondse, dubbelwandige tank 18 ton 2
17.3.4.1°a) Verandering Opslag van 18 ton DM Cid in een bovengrondse, dubbelwandige tank 18 ton 3
3.4.2 Verandering Lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen afkomstig van de kistenwasserijen met een debiet van 35 m³/uur, 360 m³/dag en 100.000 m³/jaar in de openbare riolering (lozingspunt LP1 en LP2) 35 m³/uur 2

*Alle andere rubrieken, reeds aangevraagd en vergund in vorige vergunningen, blijven ongewijzigd.

De provinciale omgevingsambtenaar heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 15 juli 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.