Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/094/ME - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het hernieuwen van de bestaande milieuvergunning - Drevendaal 40 - Belloy Elektrotechniek BVBA

Gepubliceerd op  ma 20 apr 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 14 april 2020 akte werd genomen van de melding ingediend door Belloy elektrotechniek, Drevendaal 40 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 31 maart 2020.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Drevendaal 40 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12422, sectie D, perceel 244A2.

Het betreft het hernieuwen van de bestaande milieuvergunning.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
15.1.1° Al dan niet overdekte ruimte waarin de 3 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 3, 73°, van de spoorcodex van 30 augustus 2013 zijn, gestald worden. 3 stuks 3
6.5.1° Brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang horende bij de opslag van 4.300 l diesel 1verdeelslang 3
17.3.2.1.1.1°b) Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17.1, 17.4 en rubriek 48: opslag van 3.569 kg (4.300 l) diesel 3.569 ton 3
17.4. Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l 200 l 3
29.5.3.1°a) Inrichting voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een thermisch vermogen van 61,34 kW 61,34 kW 3
16.3.2°a) Opslag van airco’s met een geïnstalleerde totale drijfkracht van

24 kW

24 kW 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 24 april 2020 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11

Wegens de Coronacrisis werden er maatregelen genomen inzake de duurtijd voor beroepsmogelijkheden. U kan deze informatie hier nalezen.