Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/143 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het slopen van het stationsgebouw en het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling-Stationsplein 1 en 3-NMBS nv

Gepubliceerd op  do 10 sep 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat de gewestelijke omgevingsambtenaar in zitting van

16 juli 2020 een vergunning heeft verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen nv, met als adres Frankrijkstraat 56 te 1060 Brussel.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 20 april 2020.

De aanvraag  heeft betrekking op een terrein met als ligging Stationsplein 1, Stationsplein 3 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12035, sectie A, perceel 15C2, 15D2.

Het betreft Station Sint-Katelijne-Waver - fietsenstalling en sloop stationsgebouw.

 De vergunning omvat: stedenbouwkundige handelingen

De gewestelijke omgevingsambtenaar heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 10 september 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: