Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/181 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het regulariseren van de inrichting van een perceel voor het tussentijds opslagen van grond en inerte materialen - Kempenarestraat - Houwelyckx Wegenbouw nv

Gepubliceerd op  do 10 sep 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 31 augustus 2020 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Houwelyckx Wegenbouw nv, met als adres Wilsonstraat 84 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 5 juli 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kempenarestraat te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12035, sectie B, perceel 79R2.

Het betreft het regulariseren van de inrichting van een perceel voor het tussentijds opslagen van grond en inerte materialen.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek: Aard: Omschrijving: Aantal + eenheid: Klasse:
15.1.1 Garage 3 tot en met 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 3, 73°, van de spoorcodex van 30 augustus 2013 zijn Stalling van 5 voertuigen (kraan, wiellader, tractor, watervat op wielen en af en toe een oplegger met kalk) 3
 17.3.6.1°a Opslag gevaarlijke producten 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied oplegger met maximaal 20 ton kalk 3
61.2.1 Opslag gronden met een capaciteit van 1000 m³ tot en met 10.000 m³ 10.000m³ 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 11 september 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.