Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2021/033 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - Berlaarbaan 142 - Imrad Lahrach

Gepubliceerd op  vr 04 jun 2021

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 25 mei 2021 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Imad Lahrach.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 30 januari 2021.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Berlaarbaan 142 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12027, sectie E, perceel 47N2, 47P.

Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning.

De vergunning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 4 juni 2021 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.