Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2021/042 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het inrichten en exploiteren van een terrein voor de tijdelijke opslag van kunststof kratten - Mechelsesteenweg 120 - Euro Pool System België

Gepubliceerd op  do 10 jun 2021

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 31 mei 2021 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Euro Pool System België.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 5 februari 2021.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Mechelsesteenweg 120 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12422, sectie D, perceel 389F2, 395C3, 395N2, 396V, 396Y.

Het betreft het inrichten en exploiteren van een terrein voor de tijdelijke opslag van kunststof kratten.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek: Aard: Omschrijving: Aantal + eenheid: Klasse:
23.3.1.d Verandering Opslag van kunststofkratten en bigbags met maalgoed in openlucht 5.000ton 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 11 juni 2021 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.