Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

RUP 003 Zonevreemde woningen

Zonevreemde woningen bevinden zich in een zone die op het gewestplan niet als woongebied is aangeduid. Dat betekent niet dat deze woningen illegaal zouden zijn, zij kunnen perfect vergund zijn maar door de gewestplanbestemming zijn er wel enige beperkingen en is de juridische zekerheid over het voortbestaan van deze woningen niet te garanderen.

Met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kan de gemeente de rechtszekerheid en de toekomstmogelijkheden van zonevreemde woningen garanderen en vastleggen. Het wijzigen van deze voorschriften kan ook niet zonder slag of stoot maar is altijd aan een wijziging van het RUP gebonden en dus ook altijd onderworpen aan een openbaar onderzoek wat de inspraak garandeert bij een eventuele wijziging van voorschriften.

Na advies van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (RUP) dat zich op 1 december 2011 uitsprak over de ingediende bezwaren, opmerkingen en adviezen tijdens het openbaar onderzoek, heeft de gemeenteraad dit RUP definitief vastgesteld op 19 december 2011.

Daarna werd het verzonden naar de deputatie van de provincieraad Antwerpen die op 8 maart 2012 het RUP zonevreemde woningen heeft goedgekeurd.
Er is echter uitzondering gemaakt voor een zone langsheen de Rozendaalweg die van goedkeuring werd onthouden. Het gaat concreet om 5 woningen die ook gelegen zijn in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan maar waarvoor de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing blijven. Meer toelichting vindt u in het goedkeuringsbesluit van de deputatie.

U kan hier de screeningsnota, de toelichtende nota, het grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften en het goedkeuringsbesluit van de deputatie bekijken.

Deel deze pagina